Reference Projects
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีผลงานของฝ่ายวิจัย และพัฒนาที่สามารถเห็นได้ชัด คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามเงื่อนไขของลูกค้าดังต่อไปนี้
 
โครงการติดตั้งระบบติดตามยานพาหนะด้วยดาวเทียม( Real Time GPS Tracking ) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม เป็นผู้ดำเนินการติดตั้งระบบติดตามยานพาหนะให้กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งข้อมูลการ ใช้งานของยานพาหนะของปตท. รวมถึงการแจ้งเตือนที่ส่งผลกระทบต่อการขนส่งที่อาจก่อให้ความเสียหายแก่รถ ระบบที่เพิ่มขึ้นจะ อำนวยความสะดวกในการควบคุมรถของทางศูนย์ควบคุมในการดูแล, ควบคุม, ประสานงาน และสั่งการ ซึ่งรถที่ติดตั้งประกอบด้วยรถ ซ่อมบำรุสถานี NGV ปตท. และรถยนต์บรรทุก 6ล้อ ขนส่งก๊าซธรรมชาติ
 
โครงการติดตั้งระบบติดตามรถสายตรวจ ผ่านเครือข่าย GPS (Tracking System) ประจำศูนย์ควบคุมสั่งการ ของตำรวจ ภูธรจังหวัดปทุมธานี
เป็นโครงการที่ ทีมงานวิจัยและพัฒนาระบบ เป็นผู้วิจัยและพัฒนาระบบนี้ ให้แก่ของตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี โดยระบบดังกล่าว ทำงานควบคุมสั่งการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
เพื่อปรับปรุงรูปแบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานให้ทันสมัย เมื่อเจ้าหน้าที่ที่สถานีได้รับการแจ้งเหตุ จากตู้แดงจากนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถทำการสั่งการเพื่อให้เจ้าหน้าที่สายตรวจเข้าสู่ที่เกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว และระงับเหตุต่างๆ ได้ทันท่วงที
   
เพื่อที่จะทราบตำแหน่งของรถสายตรวจรถยนต์และรถจักรยานยนต์ แต่ละคัน และนำข้อมูลดังกล่าวสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ในการสั่งการเข้าไปยังที่เกิดเหตุได้อย่างทันท่วงที และนำข้อมูลการตรวจทั้งหมดมาประมวลผลเปรียบเทียบการตรวจของสาย ตรวจและการเกิดคดีอาชญากรรมในแต่ละพื้นที่ เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดสายตรวจในทันสถานการณ์
   
โครงการ ติดตั้งระบบติดตามยานพาหนะ สัมปทานรถร่วมบริการ ของ ขสมก. ของ บริษัท สยาม ออโต้ เซอร์วิส จำกัด (SAS)
บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง เป็นผู้ดำเนินการติดตั้งระบบติดตามยานพาหนะ ให้รถตู้ร่วมบริการ ขสมก. โดยรถดังกล่าวใช้เชื้อ เพลิง NGV จุดประสงค์เพื่อ
 
เพื่อทำการควบคุมการเดินรถของรถตู้ร่วมบริการ ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถทราบตำแหน่ง และปริมาณในแต่ละจุด ทำให้สามารถควบคุมการปล่อยรถได้อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา
   
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการการขับขี่ของพนักงานขับรถ และควบคุมการขับขี่ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
 
โครงการระบบติดตามยานพาหนะรถตรวจสอบสถานีโครงข่าย(Cell sites) ของบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (UIH)
โครงการดังกล่าว เป็นโครงการติดตั้งระบบติดตามยานพาหนะให้กับรถที่ใช้ตรวจสอบสถานีโครงข่ายมือถือของ DTAC วัตถุประสงค์ของ การดำเนินงาน เพื่อตรวจสอบประสานงานการทำงานของทีมตรวจสอบสถานีโครงข่าย ซึ่งเป็นงานที่ต้องอาศัยความรวดเร็ว ให้ทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ และเข้าถึงสถานีโครงข่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศได้ถูกต้อง โดยศูนย์กลางการควบคุมสามารถดูแล ประสานการทำงานได้ตลอดเวลา เนื่องจากต้องดูแลโครงข่ายของ DTAC ตลอด 24 ชม.
 
โครงการระบบติดตามยานพาหนะของบริษัท บางกอกไตรวิชั่น (HELLO BANGKOK)
บริษัท บางกอกไตรวิชั่น จำกัด (HELLO BANGKOK) เป็นบริษัทที่ให้บริการการจัดทำป้ายโฆษณา ภาพพิมพ์สี ป้ายโฆษณาแบบเคลื่อนที่ รวมถึงการดูแลในส่วนการโฆษณาในสื่อโฆษณาทุกรูปแบบ การติดตั้งระบบติดตามยานพาหนะ เพื่อดูแลรถในส่วนของรถของพนัก งานขาย และรถในส่วนของการติดตั้ง การบริการหลังขาย เพื่อดูในส่วนของการใช้งานรถของพนักงานขาย และประสานรถที่ใช้งาน ในการติดตั้ง เพื่อลดต้นทุนการใช้งานรถ ในทางที่ผิดวัตถุประสงค์ การสึกหรอของรถ การทุจริตน้ำมัน การออกนอกเส้นทาง และเป็นแนวทางในการวางโครงสร้างการการดำเนินการในส่วนของไตรมาสถัดไปของบริษัท
» Company Profile
 
» Mission & Vision
 
» Our Group
 
» Reference Projects
 
 

Forth Google Search